REGULAMIN STREFA CHWAŁY FESTIWAL

REGULAMIN REKOLEKCJI STREFA CHWAŁY FESTIWAL 

Organizatorem rekolekcji jest Grupa MuzaDei przy współorganizacji Gminy Stary Sącz oraz Diecezji Tarnowskiej.

 1. Rekolekcje mają charakter zamknięty.
 2. Proces rejestracji każdego z Uczestników składa się z trzech etapów:
  1. zgłoszenie Uczestnika poprzez formularz kontaktowy na stronie https://strefachwaly.pl/rejestracja
  2. przelew pierwszej części opłaty na konto Organizatora;
  3. przelew pozostałej części opłaty na konto Organizatora ;
  4. osobista rejestracja Uczestnika w dniu rozpoczęcia rekolekcji zakończona otrzymaniem imiennego identyfikatora.
 3. Wniesiona opłata w tym zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. W rekolekcjach można wziąć udział w niepełnym wymiarze, wówczas cena pobytu jest ustalana indywidualnie. Zmiany i korekty nie będą możliwe po 20 czerwca 2022.
 5. Uczestnicy mają obowiązek nosić otrzymane identyfikatory w widocznym miejscu. Nie mogą też odstępować ich osobom trzecim.
 6. Podczas rejestracji każdy otrzymuje pakiet uczestnika, który zawiera: identyfikator, śpiewnik, program, koszulkę, bloczki na posiłki.
 7. Identyfikatorów nie udostępniamy osobom trzecim.
 8. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji na rekolekcje są przetwarzane na potrzeby związane z organizacją rekolekcji oraz przekazywania subskrybowanego newslettera strefachwaly.pl. Służą one jednoznacznej identyfikacji Uczestników.
 9. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i organizacji rekolekcji oraz otrzymywania informacji od Organizatora drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez Organizatora oraz prawo do ich poprawiania. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji oraz newslettera strefachwaly365.pl.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych zdjęć w materiałach reklamujących działalność Oragnizatora i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie wykonanych zdjęć na stronie internetowej Organizatora oraz w innych mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Jednocześnie Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać wykonanych zdjęć w żadnym innym charakterze niż wspomniane w niniejszym paragrafie.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku przez Organizatora w celu reklamy i promocji działalności Organizatora.
 13. Dopełnienie procesu rejestracji jest jednoznaczne z pełnym udziałem w rekolekcjach.
 14. W czasie trwania rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 15. W miejscu rekolekcji podczas trwania całego programu będzie działać służba porządkowa.
 16. Podczas rekolekcji będzie zapewniona opieka do dzieci w wieku:
  1. 3-12 – Strefa Chwały Kids
  2. 13-17 – Strefa Chwały Young
 17. W godzinach 24.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 18. Podczas trwania rekolekcji, zwłaszcza podczas Eucharystii i nabożeństw, obowiązuje godny strój uczestnika.
 19. Posiłki wydawane są w wyznaczonych miejscach przy uprzednim okazaniu blankietu.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 21. Nagrania konferencji i innych punktów programu można wykorzystywać wyłącznie do użytku prywatnego.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób zaproszonych do wygłoszenia konferencji w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Rekolekcji wg podanego planu.
 23. W czasie trwania rekolekcji wszyscy Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem grupowym.
 24. Na terenie obiektu działa księgarnia muzyczna.
 25. Na terenie obiektu działa kawiarenka Muza Cafe.
 26. Problemy organizacyjne, techniczne zgłaszamy do wolontariuszy.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.
 28. Na Strefie Chwały mile widziana jest punktualność, życzliwość, wzajemna pomoc.